Wyjazd na praktykę SMT/ Erasmus+ Traineeship

StartOFERTA ERASMUS+Wyjazd na praktykę SMT/ Era...

WSZYSTKICH STUDENTÓW ZAINTERESOWANYCH WYJAZDEM NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:

1. Nie ma żadnej rekrutacji na wyjazdy na PRAKTYKĘ w ramach programu Erasmus+.

2. Należy SAMODZIELNIE nawiązać kontakt z jednostką, w której ma się odbywać praktyka – na terenie UE

PRAKTYKA NIE MOŻE BYĆ REALIZOWANA W UNIWERSYTECIE! W TAKIM PRZYPADKU WYJAZD WYMAGA PODPISANIA UMOWY BILATERALNEJ!!!

3. Program praktyki może być obowiązkowy lub dobrowolny- jednak związany z tematyką studiów. Dokument LA student wypełnia samodzielnie.

4. NOWOŚĆ! studenci VI roku MOGĄ REALIZOWAĆ semestr zimowy realizując program praktyk z naciskiem na ginekologię i chirurgię W RAMACH SMT (zasady w Regulaminie Wydziału Lekarskiego programu Erasmus+)

5. Krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów – opcjonalna) częścią wirtualną

Informacja o części wirtualnej/ online musi być zawarta w programie praktyki w dokumencie Learning Agreement! Należy wpisać co dokładnie odbędzie się online, kiedy (daty) oraz informacja o efektach kształcenia – czyli jak dany komponent wirtualny wpłynie na kształcenie studenta. PRAKTYKA KRÓTKOTERMINOWA MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ UZYSKANIEM MIN 3 ECTS

Uczestnik otrzymuje dofinansowanie za komponent fizyczny. Wyjazd krótkoterminowy składa się z dwóch komponentów: fizycznego i wirtualnego, który może następować po sobie lub być realizowany jednocześnie. Potwierdzenie pobytu powinno zawierać dwa okresy: wirtualny i fizyczny.
Część wirtualna praktyki musi być opisana i zawarta w programie praktyk. Należy również określić kiedy się odbędzie (przed, podczas, po praktyce)

6. Żeby skorzystać z możliwości wyjazdu na praktyki należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej komplet dokumentów – uzupełniony i podpisany przez obydwie strony “Learning Agreement for Traineeship” oraz zaproszenie (wzór na stronie) – NAJPÓŹNIEJ 2 TYGODNIE PRZED PLANOWANYM WYJAZDEM

7. Czas wyjazdu to min. 2 miesiące (min. 60 dni) w przypadku wyjazdów długoterminowych i 5 dni w przypadku krótkoterminowych (dni spędzone w instytucji zagranicznej)

8. Na praktykę można wyjeżdżać wielokrotnie! Każdy student ma do wykorzystania w swojej studenckiej karierze 12 miesięcy na każdym cyklu studiów- na medycynie 24 miesiące! UWAGA! OD ROKU 2023 Z POWODU NIEWYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH KAŻDY STUDENT MOŻE W CIĄGU ROKU SKORZYSTAĆ Z JEDNEGO WYJAZDU NA STUDIA ORAZ JEDNEGO NA PRAKTYKĘ!

9. Z możliwości wyjazdu na praktyki mogą również korzystać absolwenci GUMed (dokumenty aplikacyjne należy złożyć dopóki aplikant ma status studenta)

10. W przypadku praktyk obowiązkowych należy w Learning Agreement for Traineeships w Tabeli A punkt “Knowledge, skills and competence…” umieścić następującą treść: “Knowledge, skills and competence to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes): according to “Książka praktyk wakacyjnych i umiejętności praktycznych studenta medycyny”/ “Record of summer internship and practical skills of medical student” and the syllabus of the subject with appendixes 1 and 2”.

11. Uczelnia nie ubezpiecza studentów, jedynie pośredniczy w zakupie ubezpieczenia. Każdy student ma obowiązek ubezpieczenia się we własnym zakresie.

12. W celu otrzymania dofinansowania wyjazdu w ramach programu Erasmus+ należy NAJPÓŹNIEJ 2 TYGODNIE PRZED WYJAZDEM dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej uzupełniony i podpisany dokument Dane Bankowe oraz podpisać Umowę Finansową

13. Finansowanie w przypadku wyjazdów na krótkoterminowych pokrywa max ilość dni 14, natomiast przy wyjazdach długoterminowych max 60 dni!

14. UWAGA! Nie ma gwarancji otrzymania stypendium, mamy ograniczone środki finansowe i wysyłamy w danym roku taką ilość studentów, na ilu wystarczy przyznane uczelni finansowane.

15. Studenci/ doktoranci/ uczestnicy PSD o mniejszych szansach (znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej – stypendium socjalne oraz z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) otrzymują dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania z programu Erasmus+ zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Więcej szczegółów w serwisie EXTRANET

INFORMATION FOR STUDENTS WHO ARE INTERESTED IN MOBILITY WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME- TRAINEESHIP

1. There is no qualification process for traineeship within Erasmus+ programme

2. You are obliged to find the institution by your own – in the EU

3. The program of the traineeship can be voluntary or obligatory – however it must be related to the study curriculum

4. In order to take advanatage of the mobility you must submit following documents: completed and signed “Learning Agreement for Traineeship” and invitation letter- the documents must be delivered to International Relations Office

5. LONGTERM traineeship: The period of the mobility is min. 2 months (60 days) – must take place in one institution (different departments are allowed) or »Short-term internship can last from 5 to 30 days but must be combined with a compulsory (optional for PhD students) virtual part (min./max. Duration indefinite) STUDENT MUST OBTAIN MIN 3 ECTS.
The virtual part of the internship must be described and included in the internship program. It is also necessary to specify when it will take place (before, during, after the internship)

DURATION MEANS EXACT NUMBER OF DATES THAT STUDENTS SPENDS IN THE FOREIGN INSTITUTION

6. You can go for the traineeship several times (every student can spend together 12 months on every cycle of studies abroad (24 months for students of medicine) ATTENTION! STARTING FROM THE YEAR 2023, DUE TO INSUFFICIENT FINANCIAL RESOURCES, EACH STUDENT CAN UNDERTAKE ONE STUDY ABROAD MOBILITY AND ONE INTERNSHIP WITHIN THE YEAR!

7. I case of obligatory internship you are obliged to write in Learning Agreement for Traineeships document in Table A point “Knowledge, skills and competence…” following sentence: “Knowledge, skills and competence to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes): according to “Książka praktyk wakacyjnych i umiejętności praktycznych studenta medycyny”/ “Record of summer internship and practical skills of medical student” and the syllabus of the subject with appendixes 1 and 2”.

8. For short-term trips, the funding covers a maximum of 14 days, while for long-term trips, the maximum is 60 days!

9. Students / postgraduates / FDS participants with fewer opportunities (who are in a difficult financial situation – social grant and with a declared disability) receive a supplementary payment to individual support under the Erasmus+ grant in accordance with the guidelines of the National Agency of the Erasmus+ Program.

UWAGA Został uruchomiony portal ułatwiający studentom poszukiwanie miejsc odbywania praktyk zagranicznych. Strona ta może służyć studentom jedynie jako wsparcie w poszukiwaniu miejsca praktyk. Instytucja, w której student zamierza odbyć praktykę nie musi znajdować się w portalu.

www.praxisnetwork.eu
www.erasmusintern.org

Jak dojechać?

Zobacz kampus