POLITYKA ERASMUSA

StartERASMUS+POLITYKA ERASMUSA
Rozwiń


Uniwersytet (dalej zwany GUMed) współpracuje z instytucjami z całego świata. Ze względu na charakter i zakres nauczania (szeroko pojęta medycyna) kierunek współpracy międzynarodowej nie skupia się wyłącznie na krajach UE lub tylko na krajach spoza UE. GUMed jest otwarty na współpracę zarówno ze “wchodem i zachodem” jak i „północą i południem”. Przy wyborze partnerów GUMed kieruje się następującymi ważnymi kryteriami:

- Wysoka jakość i innowacyjne metody nauczania, oparte na nowoczesnych i uzupełniających programach studiów;
- Doskonałość badań naukowych;
- Jako jeden z “Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących” GUMed (a w szczególności Wydział Farmaceutyczny) oferuje pomoc w zakresie metod nauczania i technik badawczych wszystkim krajom (w szczególności krajom Europy Wschodniej oraz ubogim krajom Dalekiego Wschodu), które chcą poprawić swój poziom nauczania i badań poprzez udział w międzynarodowych warsztatach i indywidualnych programach szkoleniowych w GUMed;
- We współpracy ze studentami i Dziekanami – Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych mierzy satysfakcję z mobilności i bada rezultaty projektów badawczo-rozwojowych, a tym samym na bieżąco monitoruje efektywność procesu współpracy.

Obszar współpracy GUMedu skupia się także na rodzimym regionie Morza Bałtyckiego jako jednym z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych regionów świata. Poprzez uczestnictwo w regionalnych organizacjach i konsorcjach (BSRUN, ScanBalt) GUMed działa w celu udoskonalenia swoich działań, a wraz ze swoimi partnerami, przyczynia się do modernizacji regionu w aspektach zarówno edukacyjnych, jak i społeczno- ekonomicznych.

Istotnym celem GUMedu w działaniach na rzecz mobilności jest umożliwienie studentom uzyskania nowych dodatkowych umiejętności zdobywanych w trakcie studiów lub podczas szkoleń badawczych za granicą. Wymiana ta, jak również mobilność pracowników, dzięki prowadzonym procedurom monitorowania i kontroli prowadzi do podwyższania jakości naszych systemów nauczania i przyczynia się do rozszerzenia możliwości współpracy. GUMed pomaga studentom i pracownikom zapoznać się z nowymi technikami, metodami i narzędziami stosowanymi za granicą, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych.

Większość mobilności (studia i praktyki) odbywa się po 3 roku studiów. Na 4 roku studenci mają możliwość odbycia praktyk i podjęcia praktycznych zajęć w klinikach i szpitalach, aptekach i laboratoriach w całej UE. Studenci, którzy studiują na wydziałach, które realizują jeden z filarów Procesu Bolońskiego – pierwszy i drugi cykl studiów – zwykle realizują swój ostatni rok studiów za granicą, więc studenci mogą rozważyć możliwość rozpoczęcia kolejnego cyklu na uczelni zagranicznej.

Obecnie najbardziej aktywną grupą studentów w zakresie mobilności są studenci medycyny. Około 80% wszystkich wyjeżdżających i 90% studentów przyjeżdżających to przyszli lekarze z wydziałów lekarskich. Jednak GUMed planuje również pomoc w tworzeniu nowych, profesjonalnych programów w języku angielskim dla innych kierunków studiów, które powinny ułatwić i zwiększyć wymianę studentów także na innych wydziałach.

Nawiązując do praktyk zagranicznych należy zwrócić uwagę, iż w tego rodzaju wymianie docelowa grupa studentów jest znacznie lepiej zrównoważona i odzwierciedla proporcje studiujących różne kierunki w GUMed. Polityka GUMedu w nadchodzącym okresie będzie polegała na wspieraniu tego rodzaju mobilności pomagając studentom zdobyć praktyczną wiedzę w szpitalach, laboratoriach, aptekach oraz przychodniach. Jeśli chodzi o mobilność pracowników, GUMed będzie dążyć do poszerzenia grupy docelowej poprzez określenie odpowiednich potrzeb dodatkowych szkoleń nie tylko w administracji bezpośrednio zaangażowanej w międzynarodową współpracę. Zespoły realizacji projektów GUMedu oraz pracownicy odpowiedzialni za transfer innowacji i technologii mogą również czerpać korzyści z porównania systemów organizacji w instytucjach zagranicznych. Ponadto wykładowcy i naukowcy reprezentujący różne dziedziny medycyny pomagają studentom GUMedu w nawiązywaniu przyszłych kontaktów.
Kiedy GUMed wybiera udział w projekcie podwójnych/ wielu / wspólnych dyplomów, zawsze kieruje się wspólnym interesem badań i rozwoju. GUMed będzie uważnie poszukiwać potencjalnych partnerów w takim obszarze jak kierunki studiów w dziedzinie medycyny, które są ściśle regulowane na poziomie krajowym, a także będzie dążyć do zapewnienia precyzyjnie zdefiniowanych efektów kształcenia.

Jak dojechać?

Zobacz kampus