O programie/ about the programme

StartOFERTA ERASMUS+O programie/ about the prog...

“Changing lives. Opening minds. Erasmus+”

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz promuje mobilność pracowników uczelni.MOBILNOŚĆ STUDENTÓW:

Mobilność studentów można realizować do dowolnego kraju programu, na dowolnym kierunku i poziomie studiów (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych/studia licencjackie/magisterskie/doktoranckie).

Studenci mogą realizować działania opisane poniżej:

1. okres studiów za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego; Okres studiów za granicą musi być częścią programu studiów studenta.

2. praktyka (staż) za granicą w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub dowolnym innym odpowiednim miejscu pracy. Praktyki zagraniczne można odbywać podczas studiów w dowolnym cyklu i tuż po ich zakończeniu. W miarę możliwości praktyki powinny stanowić integralną część programu studiów.

Rodzaje wyjazdów/ mobilności studentów:
» długoterminowe wyjazdy na studia/praktykę od 2 do 12 miesięcy: mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna
» krótkoterminowe wyjazdy na studia/praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów-opcjonalną) częścią wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony)
Mobilność mieszana to połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Na przykład, w ramach komponentu wirtualnego można stworzyć wspólną przestrzeń online dla uczących się osób z różnych krajów i kierunków studiów, dzięki której mogą one brać udział w kursach internetowych lub pracować wspólnie i jednocześnie nad zadaniami, które są uznawane jako część ich studiów.3. Mobilność doktorantów:
Aby lepiej sprostać zróżnicowanym potrzebom doktorantów w zakresie kształcenia i szkolenia oraz aby zapewnić równe szanse, doktoranci i osoby, które niedawno ukończyły studia doktoranckie, mogą skorzystać z krótko- lub długoterminowej mobilności związanej z fizycznymi studiami lub praktykami za granicą. Zachęca się do uzupełnienia mobilności fizycznej komponentem wirtualnym.

4. Możliwości wyjazdów absolwenci:
Wyjazdy absolwentów na praktyki muszą odbyć się w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów. (Student w momencie aplikacji musi posiadać status studenta)
»długoterminowe wyjazdy na praktykę od 2-12 miesięcy mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna
»krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów – opcjonalna) częścią wirtualną

Całkowity kwalifikowalny czas trwania w przeliczeniu na cykl studiów:
Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania mobilności fizycznej do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzaju działań w zakresie mobilności, na studiach jednolitych czas mobilności wynosi 24 miesięcy. Jednakże każdy student może skorzystać z wyjazdu na praktykę w ramach programu Erasmus+ tylko raz w roku.

Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.

KRAJE PROGRAMU:

Grupa 1
Kraje z najwyższymi kosztami życia: Dania, Irlandia, Finlandia, Szwecja, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Luksemburg
Grupa 2
Kraje ze średnimi kosztami życia: Austria, Francja, Włochy, Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Cypr, Malta, Holandia, Portugalia,
Grupa 3
Kraje z najniższymi kosztami: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Rumunia, Słowacja, Turcja, była republika Jugosławii Macedonia• Stawki stypendiów są sztywne i ustalane na poziomie krajowym

Stawki stypendium 2022/23/ Erasmus scholarship 2022/23 (241 KB)
Stawki na wyjazdy krótkoterminowe 2022/23 / scholarship for short term mobility 2022/23 (29,7 KB)
Erasmus+ stawki stypendium 2023/24 / Erasmus+ scholarship 2023/24 (437 KB)
Stawki na wyjazdy krótkoterminowe 2023/24 / scholarship for short term mobility 2023/24 (63,4 KB)

Studenci o mniejszych szansach (znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej – stypendium socjalne oraz z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) otrzymują dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania z programu Erasmus+ zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+.


Wyjazdy studentów ZASADY:
- możliwość wielokrotnych wyjazdów (do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów. Studenci studiów jednolitych – Wydział Lekarski z Oddz. Stom oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Med. Lab. – możliwość wyjazdu na łącznie 24 miesiące w trakcie całych studiów)
- Studenci, którzy uczestniczyli już w Programie Erasmus (wyjazd na praktyki (SMT) oraz studia (SMS) MOGĄ PONOWNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS+, ale w jednym roku można wyjechać raz na studia i raz na praktykę!
- możliwość korzystania z platformy kursów językowych on-line

Informacja Komisji Europejskiej na temat Kursów Językowych on-line Erasmus+ (92,1 KB)


źródło: http://erasmusplus.org.pl/

Więcej szczegółów w serwisie EXTRANET

ENGLISH VERSION:

Erasmus+ is the EU’s programme to support education, training, youth and sport in Europe. Its budget of €30 billion will provide opportunities for over 12 million Europeans to study, train, and gain experience abroad.

Student mobility may be carried out to any Program Country, in any field of study and level of study (short-cycle university / bachelor / master / doctorate).

Types on mobilties for students:

1. Period of study abroad at a partner higher education institution; The period of study abroad must be part of the student’s study program.

2. Internship abroad in an enterprise, research institute, laboratory, organization or any other suitable workplace. Internships abroad can be done during studies in any cycle and right after graduation. When it’s possible, internship should be an integral part of the study program.

Types of students mobility:

»Long-term study / internship from 2 to 12 months: physical mobility (minimum 2 months) and optional virtual part
»Short-term study / internship * combined with a *compulsory (optional for PhD students) virtual part (min./max. Duration indefinite)

3. PhD students’ mobility:
Postgraduate and recent doctoral students can take advantage of short- or long-term mobility related to physical studies or internships abroad. It is sugested to complement the physical mobility with a virtual component.

4. Possibilities of departure for graduates:
Graduates’ mobility for internships must take place within 12 months of graduation. Recruitment takes place during the last year of studies. (The student must have the student status at the time of application)
»Long-term internships for 2-12 months, physical mobility (minimum 2 months) and optional virtual part
»Short-term internships (5-30 days of physical mobility) combined with a mandatory (for PhD students – optional) virtual part

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study. In case od medicine and pharmacy studies it’s 24 months. However each student can benefit from the SMS and SMT mobility only once a year.

Student receives an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. It may vary according to differences in living costs between your country and the destination country.

Stawki stypendium 2022/23/ Erasmus scholarship 2022/23 (241 KB)
Stawki na wyjazdy krótkoterminowe 2022/23 / scholarship for short term mobility 2022/23 (29,7 KB)
Erasmus+ stawki stypendium 2023/24 / Erasmus+ scholarship 2023/24 (437 KB)
Stawki na wyjazdy krótkoterminowe 2023/24 / scholarship for short term mobility 2023/24 (63,4 KB)

More details about Erasmus+ SMS studies application: EXTRANET

Jak dojechać?

Zobacz kampus