O programie

StartERASMUS+O programie
Rozwiń

“Changing lives. Opening minds. Erasmus+”

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.
Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.


11 grudnia 2014 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz podpisał nowe prawo, na mocy którego, weszła w życie zupełnie nowa odsłona znanego i lubianego programu młodzieżowego Erasmus. Z budżetem ponad 14 mld euro na najbliższe siedem lat, Erasmus+ daje szansę ponad 4 milionom młodych ludzi na studia lub szkolenie za granicą.

Nowa faza programu obejmuje okres finansowania 2014-2020. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury weszły m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Nowy program jest bardziej ambitny i ma bardziej strategiczny charakter, zachowując przy tym najważniejsze cele, czyli podnoszenie umiejętności i zwiększanie możliwości zatrudnienia, a także wspieranie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia oraz programów na rzecz młodzieży. Erasmus+ będzie rozwijać efekt synergii między różnymi sektorami edukacji i środowiskiem pracy. Zamiast wielu programów istnieje jeden, co spowodowało uproszczenie zasad i procedur składania wniosków oraz pozwola uniknąć m.in. powielania działań.

Budżet programu wynosi 14,7 mld euro, czyli o 40 proc. więcej niż w przypadku obecnych programów. Ponad 4 mln osób otrzyma wsparcie, aby móc uczyć się, szkolić, pracować lub odbyć wolontariat w innym kraju.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

- 28 państw członkowskich UE

Grupa 1
Kraje z najwyższymi kosztami życia: Dania, Irlandia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Luksemburg
Grupa 2
Kraje ze średnimi kosztami życia: Austria, Francja, Włochy, Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Holandia, Portugalia, Islandia, Turcja
Grupa 3
Kraje z najniższymi kosztami: Bułgaria, Czechy, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja, była republika Jugosławii Macedonia

• System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu realizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobyciu dyplomu ich ukończenia (na poziomie centralnym)

• Stawki stypendiów będą sztywne i ustalane na poziomie krajowym
Stawki stypendiów na rok 2018/2019 (332 KB)

W przypadku wyjazdów SMS (studia) oraz SMT (praktyki) osoby otrzymujące w uczelni macierzystej stypendium z tytułu trudnej sytuacji materialnej (stypendium socjalne) otrzyma dodatkowe dofinansowanie w postaci kwoty +200 EUR/miesięcznie podczas całego pobytu za granicą (jednakże stypendium student otrzymuje w walucie PLN

• Wyjazdy studentów:
- możliwość wielokrotnych wyjazdów (do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów. Studenci studiów jednolitych – Wydział Lekarski z Oddz. Stom oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Med. Lab. – możliwość wyjazdu na łącznie 24 miesiące w trakcie całych studiów) Teoretycznie jedna osoba może spędzić 36 miesięcy za granicą (12 miesięcy x 3 cykle studiów; 24 miesiące – studia jednolite – plus 12 miesięcy na 3 cyklu studiów – doktoranckich)
- Studenci, którzy uczestniczyli już w Programie Erasmus (wyjazd na praktyki (SMT) oraz studia (SMS) MOGĄ PONOWNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS+!
- możliwość korzystania z platformy kursów językowych on-line (zastąpienie dawnych intensywne kursów językowych EILC)

Informacja Komisji Europejskiej na temat Kursów Językowych on-line Erasmus+ (92,1 KB)

- wyjazdy absolwentów na praktyki (w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów)
- mobilność międzynarodowa z poza unijnymi krajami partnerskimi


źródło: http://erasmusplus.org.pl/

Więcej szczegółów w serwisie EXTRANET

Jak dojechać?

Zobacz kampus