O programie/ about the programme

StartOFERTA ERASMUS+O programie/ about the prog...
Rozwiń

“Changing lives. Opening minds. Erasmus+”

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz promuje mobilność pracowników uczelni.MOBILNOŚĆ STUDENTÓW:

Mobilność studentów można realizować do dowolnego kraju programu, na dowolnym kierunku i poziomie studiów (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych/studia licencjackie/magisterskie/doktoranckie).

Studenci mogą realizować działania opisane poniżej:

1. okres studiów za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego; Okres studiów za granicą musi być częścią programu studiów studenta.

2. praktyka (staż) za granicą w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub dowolnym innym odpowiednim miejscu pracy. Praktyki zagraniczne można odbywać podczas studiów w dowolnym cyklu i tuż po ich zakończeniu. W miarę możliwości praktyki powinny stanowić integralną część programu studiów.

Rodzaje wyjazdów/ mobilności studentów:
» długoterminowe wyjazdy na studia/praktykę od 2 do 12 miesięcy: mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna
» krótkoterminowe wyjazdy na studia/praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów-opcjonalną) częścią wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony)

3. Mobilność doktorantów:
Aby lepiej sprostać zróżnicowanym potrzebom doktorantów w zakresie kształcenia i szkolenia oraz aby zapewnić równe szanse, doktoranci i osoby, które niedawno ukończyły studia doktoranckie, mogą skorzystać z krótko- lub długoterminowej mobilności związanej z fizycznymi studiami lub praktykami za granicą. Zachęca się do uzupełnienia mobilności fizycznej komponentem wirtualnym.

4. Możliwości wyjazdów absolwenci:
Wyjazdy absolwentów na praktyki muszą odbyć się w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów. (Student w momencie aplikacji musi posiadać status studenta)
»długoterminowe wyjazdy na praktykę od 2-12 miesięcy mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna
»krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów – opcjonalna) częścią wirtualną

Całkowity kwalifikowalny czas trwania w przeliczeniu na cykl studiów:
Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania mobilności fizycznej do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzaju działań w zakresie mobilności, na studiach jednolitych czas mobilności wynosi 24 miesięcy.

Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.

KRAJE PROGRAMU:

Grupa 1
Kraje z najwyższymi kosztami życia: Dania, Irlandia, Finlandia, Szwecja, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Luksemburg
Grupa 2
Kraje ze średnimi kosztami życia: Austria, Francja, Włochy, Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Holandia, Portugalia, Islandia, Turcja
Grupa 3
Kraje z najniższymi kosztami: Bułgaria, Czechy, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja, była republika Jugosławii Macedonia• Stawki stypendiów są sztywne i ustalane na poziomie krajowym

stawki stypendium/ scholarships (317 KB)

Stawki dzienne wyjazdy krótkoterminowe
Stawki dzienne wyjazdy krótkoterminowe

W przypadku wyjazdów SMS (studia) oraz SMT (praktyki) osoby otrzymujące w uczelni macierzystej stypendium z tytułu trudnej sytuacji materialnej (stypendium socjalne) otrzyma dodatkowe dofinansowanie w postaci kwoty +250 EUR/miesięcznie podczas całego pobytu za granicą (jednakże stypendium student otrzymuje w walucie PLN


Wyjazdy studentów ZASADY:
- możliwość wielokrotnych wyjazdów (do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów. Studenci studiów jednolitych – Wydział Lekarski z Oddz. Stom oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Med. Lab. – możliwość wyjazdu na łącznie 24 miesiące w trakcie całych studiów)
- Studenci, którzy uczestniczyli już w Programie Erasmus (wyjazd na praktyki (SMT) oraz studia (SMS) MOGĄ PONOWNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS+!
- możliwość korzystania z platformy kursów językowych on-line

Informacja Komisji Europejskiej na temat Kursów Językowych on-line Erasmus+ (92,1 KB)


źródło: http://erasmusplus.org.pl/

Więcej szczegółów w serwisie EXTRANET

ENGLISH VERSION:

Erasmus+ is the EU’s programme to support education, training, youth and sport in Europe. Its budget of €30 billion will provide opportunities for over 12 million Europeans to study, train, and gain experience abroad.
By studying abroad with Erasmus+, you can improve your communication, language and inter-cultural skills and gain soft skills highly valued by future employers.

Your study period abroad can last from a minimum of 3 months (or 1 academic term or trimester) to a maximum of 12 months.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. It may vary according to differences in living costs between your country and the destination country.

stawki stypendium/ scholarships (317 KB)

More details about Erasmus+ SMS studies qualification: EXTRANET

Jak dojechać?

Zobacz kampus