Umiędzynarodowienie

StartProjekty współpracyUmiędzynarodowienie
Rozwiń
Ready, Study, Go! POLAND / Research & Go! POLAND

Od 2018 roku promocję polskiego szkolnictwa wyższego za granicą koordynuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez organizację polskich stoisk narodowych na największych i najbardziej prestiżowych konferencjach i targach edukacyjnych na świecie. Kampania jest realizowana w ścisłej współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych (w tym z polskimi placówkami dyplomatycznymi), Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz ze wsparciem merytorycznym instytucji biorących udział w targach (organizacja warsztatów, szkoleń i spotkań). Działania te mają na celu wzmacnianie marki polskich uczelni na świecie oraz wsparcie w nawiązywaniu kontaktów, uruchamianiu nowych inicjatyw i docieraniu z ofertą do wybranych rynków edukacyjnych. Gdański Uniwersytet Medyczny każdego roku bierze udział w kilku takich przedsięwzięciach.

ReadyStudyGoPoland.jpg
Study in Poland

Study in Poland to wieloletni projekt promocji międzynarodowej polskiego szkolnictwa wyższego i możliwości studiowania w Polsce. Został uruchomiony w 2005 r. przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną Perspektywy.
Gdański Uniwersytet Medyczny jest aktywnym członkiem tego projektu poprzez udział w zagranicznych targach edukacyjnych, aktywny udział w seminariach, warsztatach, naradach, konferencjach, pisanie artykułów do kolejnych edycji książki „Czas internacjonalizacji”, w 2016 r. był organizatorem dorocznej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”. W ramach konkursu organizowanego przez Fundację Perspektywy na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT w 2015 r. laureatem została nasza studentka Gabrielle Karpinsky (USA).
Projekt zakłada kompleksowość i długofalowość działań informacyjno-promocyjno-marketingowych. Nadrzędnym celem tych działań jest wspieranie procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, tworzenie przychylnej atmosfery dla rozwoju procesu internacjonalizacji w Polsce oraz budowanie kultury internacjonalizacji na uczelniach.

Study in Poland to jedna z odpowiedzi polskiego środowiska akademickiego na wyzwania związane z tworzeniem europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego oraz sposób na sprostanie wyzwaniom globalizacyjnym. Projekt Study in Poland dąży do zmiany niekorzystnej sytuacji w zakresie umiędzynarodowienia polskich uczelni, wyrażającej się w najniższym wśród krajów OECD współczynnikiem udziału studentów oraz znaczącą nierównowagą w wymianie wewnątrzeuropejskiej.

gumed_logo_2.jpg
Study in Pomorskie

Study in Pomorskie to wspólne przedsięwzięcie, które powstało na bazie porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego i ośmioma szkołami wyższymi regionu. Jego celem jest wspieranie działań służących umiędzynarodowieniu pomorskich ośrodków akademickich, poprawie ich konkurencyjności oraz wzmocnieniu konkurencyjności regionu.
Inicjatywa ma się przyczynić do zwiększenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzących spoza województwa pomorskiego studiujących na pomorskich uczelniach; zatrzymania na regionalnych uczelniach absolwentów pomorskich szkół średnich; stworzenia wspólnej, skoordynowanej i efektywnej promocji pomorskich uczelni w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej; poprawy wizerunku województwa jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom, umożliwiającego studia na wysokim poziomie; poprawy jakości obsługi studentów i pracowników z zagranicy; zwiększenia powiązań sieciowych pomorskich uczelni.

0019.jpg
Model Integracji Imigrantów i Imigrantek

„Model Integracji Imigrantów” został przygotowany przez powołany w połowie 2015 r. międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów i imigrantek, złożony z ponad 150 osób reprezentujących 70 instytucji i 20 migrantów. To pierwszy w Polsce tak kompleksowy i obszerny dokument dotyczący integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym. Uchwalenie go zostało poprzedzone serią konsultacji z mieszkańcami miasta i reprezentantami różnych instytucji. Obecnie projekt wszedł w fazę wdrażania. We wrześniu 2016 r. powołana została Rada Imigrantów do stałego konsultowania podejmowanych działań.
Celem Modelu jest wzmocnienie koordynacji działań integracyjnych prowadzonych zarówno przez instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe, a także podniesienie jakości usług skierowanych do imigrantów. Dokument określa osiem obszarów integracji – edukacja, kultura, mieszkalnictwo, pomoc społeczna, praca, przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, społeczności lokalne i zdrowie oraz konkretne rekomendacje dotyczące działań w tych obszarach. Autorzy strategii skupili się na działaniach mających na celu ułatwienie życia imigrantom w Gdańsku. Zarazem podkreślili, że integracja ma charakter dwustronny i nie może oznaczać braku obowiązków po stronie imigrantów czy akceptacji wszystkich norm i zwyczajów migrantów, np. niezgodnych z prawem czy uniwersalnymi wartościami. Ważną rolę ma odgrywać edukacja obywatelska i wprowadzanie imigrantów w polską kulturę.

Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą od początku brała udział w przygotowaniu części Modelu dotyczącej obszaru „Edukacja wyższa”, a obecnie jest jednym z liderów tej grupy. Prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia jest członkiem Komitetu Sterującego projektu.

MII.jpg
Study in Gdansk

Projekt „Study in Gdańsk” realizuje Urząd Miasta Gdańska we współpracy z gdańskimi szkołami wyższymi. Jego celem jest przyciąganie do miasta większej liczby studentów z zagranicy. Skoordynowane działania, wysoki poziom nauczania i duża liczba kierunków, na których nauka prowadzona jest w języku angielskim są głównymi atutami w dążeniu do osiągania tego celu.
W ramach “Study in Gdańsk” uruchomiona została strona internetowa www.study-gdansk.com, na której znaleźć można m.in. informacje w języku polskim, angielskim i rosyjskim o ofercie wszystkich gdańskich uczelni. Na stronie funkcjonuje również m.in. kalendarium informujące o aktualnych wydarzeniach, które mogą zainteresować studentów. Samorząd wydał samouczek języka polskiego, na który składają się dwie płyty CD i książka oraz specjalny przewodnik w języku angielskim i rosyjskim, zawierający kompendium wiedzy o mieście. We współpracy z uczelniami, organizowane są wycieczki, w trakcie, których młodzi ludzie rozpoczynający naukę w Gdańsku, mogą poznać miasto. Od niedawna projekt “Study in Gdańsk” wspiera Fundacja Perspektywy, która od lat realizuje projekt „Study in Poland”.

StudyInGdansk.png
British Council – Addvantage

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed (SPNJO) jest częścią programu partnerskiego British Council – Addvantage – Partnership programme for institutions (poziom Srebro) od 2014 r. Poprzez udział w programie GUMed dołączył do elitarnego grona organizacji współpracujących z British Council. W ramach programu SPNJO zostało zakwalifikowane do otrzymania The Cambridge English Language Assessment Preparation Centre Logo. Dzięki temu GUMed może używać logo instytucji związanej z organizacją egzaminów rozpoznawalnych na całym świecie jak również regularnie organizować oficjalne pre-testy na poziomach od A1 do C2 (KET, PET, FCE, CAE, CPE) oraz IELTS.

logo1.jpg
logo2.jpg

Jak dojechać?

Zobacz kampus