Erasmus Policy Statement

StartPolicy StatementsErasmus Policy Statement
Rozwiń

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) uczestniczy w programie SOCRATES/Erasmus (obecnie LLP/Erasmus) od 1998 roku. Przez jedenaście lat uczestnictwa w programie wyjechało na stypendia ponad 600 studentów i około 70 wykładowców. Przyjęliśmy natomiast ok. 100 studentów z różnych części Europy i świata.

W pierwszym roku uczestnictwa w programie AMG miała podpisane umowy dwustronne z 12 uczelniami. Dziś nasza uczelnia współpracuje z 53 uczelniami z krajów Unii Europejskiej, Turcji i Norwegii. Z roku na rok sukcesywnie rośnie również liczba zainteresowanych wyjazdami studentów oraz nauczycieli. W roku akademickim 1998/99 wyjechało 22 studentów, natomiast w roku 2009/10 planowane są 74 wyjazdy. O ponad 100% wzrosła liczba nauczycieli, zainteresowanych wykładami za granicą. Do GUMed’u przyjeżdża także coraz więcej studentów zagranicznych. W roku akademickim 1998/99 do naszej Uczelni przyjechało 2 studentów z uczelni partnerskich na stypendium w ramach Programu Socrates/Erasmus, natomiast w roku akademickim 2008/2009 w ramach Programu LLP/Erasmus odwiedziło nas 22 studentów.

Od 1996 roku uczelnia uczestniczyła w kilku sieciach tematycznych w ramach programu Erasmus (Med-net, BIOTECHnology Network, EpharNet, DentEdEvolves). Obecnie Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG/AMG jest członkiem sieci tematycznej „BIOTECHUNTE” koordynowanej przez Universita degli Studi di Perugia we Włoszech. MWB UG/GUMed jest także członkiem międzynarodowego konsorcjum realizującego program studiów licencjackich “Job-Creation Oriented Biotechnology Diploma”, koordynowanego przez ten sam uniwersytet. AMG prowadzi także wspólne studia doktoranckie „Arterial Hypertension and Vascular Biology” z Universita degli Studi di Padova we Włoszech oraz Freie University of Berlin w Niemczech.

GUMed z sukcesem wykorzystuje środki finansowe Programu LLP/Erasmus i od 1998 roku pozostaje ścisłej czołówce wśród polskich uczelni medycznych (w latach 1998-2004 – I miejsce; w roku 2004/05 – II miejsce, w roku akademickim 2008/2009 – ponownie I miejsce).

Na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat funkcjonowania w Programie SOCRATES/Erasmus władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego określają jako główny cel uczestnictwa uczelni w programie „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Laerning Programme 2007-2013) wzmocnienie międzynarodowej pozycji GUMed’u poprzez jej aktywny udział w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (European High Education Area, EHEA) oraz silne powiązanie wysokiej jakości edukacji i badań naukowych.

GUMed zamierza podejmować działania na rzecz wzmocnienia istniejących oraz nawiązywania nowych kontaktów ze znaczącymi partnerami europejskimi w ramach różnorodnych programów LLP. Ważnym narzędziem w tym zakresie będzie stałe doskonalenie systemu rekrutacji, ewaluacji i monitorowania wyjazdów studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus. Wprowadzone regulacje będą sprzyjać efektywnej implementacji doświadczeń uzyskanych w wyniku wymiany i współpracy na rzecz poprawy jakości oferty edukacyjnej na wszystkich stopniach kształcenia. Sprzyjać temu będzie również poszerzenie dydaktycznej oferty anglojęzycznej GUMed’u, zapewniające równoważność wymiany oraz stymulujące wysoką jakość oferty edukacyjnej naszej Uczelni. GUMed prowadzi od 2000 roku 6-letni program studiów anglojęzycznych dla obcokrajowców na Wydziale Lekarskim. Wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, a nauczanie oparte jest na międzynarodowych standardach. Oddział posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską zapewniającą wysoką jakość kształcenia. W najbliższym roku planowane jest uruchomienie studiów anglojęzycznych na Wydziale Farmaceutycznym, a w latach następnych także na pozostałych wydziałach. Należy również wskazać, że w GUMed aktualnie opracowywane są procedury zgodne z normami ISO 9001, których wdrożenie ma na celu m. in. usprawnienie systemu wymiany studentów i nauczycieli w ramach rozpoczynającego się programu LLP.

Kolejnym kierunkiem działań będzie nawiązywanie kontaktów z partnerami europejskimi prowadzącymi kształcenie podyplomowe i zawodowe, co umożliwi współpracę w zakresie praktycznej nauki zawodowej. Docelowa instytucjonalizacja systemu umiędzynarodowienia praktyk studenckich w GUMed pozwoli na efektywny udział Uczelni, w tym ramieniu programu LLP i nabycie doświadczeń, które pozwolą na praktycznie wykorzystanie oferty dydaktycznej.

Obecnie w GUMedzie realizowanych jest szereg projektów badawczych z Programów Ramowych oraz Programu Leonardo da Vinci. Uczelnia uczestniczy również w sieciach współpracy związanych z zakresem tematycznym wspomnianych projektów europejskich. Naszym ważnym kierunkiem działań będzie zastosowanie dotychczas zdobytej wiedzy do wykorzystania nowych możliwości stwarzanych przez Lifelong Learning Programme. Dlatego w najbliższym czasie planujemy zainteresować społeczność akademicką możliwościami, jakie niesie z sobą udział w działaniach scentralizowanych, takich jak projekty wielostronne, czyli projekty związane z opracowaniem programów nauczania, projekty koncentrujące się na współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, projekty wspierające programy modernizacji uczelni, a także sieci tematyczne czy działania wspomagające. Ważnym kierunkiem aktywności Uczelni będzie nawiązanie stosownych kontaktów z inicjatorami konsorcjów oraz podjęcie działań organizujących powstawanie odpowiednich projektów z inicjatywy reprezentantów naszej społeczności akademickiej.

W wyniku podjętych działań GUMed może liczyć na stale zwiększający się udział w projektach edukacyjnych i badawczych opartych ściśle na zaawansowanej edukacji. Uczelnia nadal będzie prowadzić politykę sprzyjającą zrównoważonej wymianie studentów i nauczycieli. Należy podkreślić, że aktywny udział społeczności akademickiej w realizacji Programu LLP w naszej Uczelni pozwoli na ugruntowanie jej czołowej pozycji wśród polskich instytucji edukacyjnych, uczestniczących w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

W celu rozpowszechnienia Erasmus Policy Statement oraz Karty Uczelni Erasmusa przeprowadzimy szereg spotkań z koordynatorami, dziekanami, władzami uczelni. EPS zostanie zamieszczona na głównej stronie uczelni. Informacja o uzyskaniu przez uczelnię Karty zostanie opublikowana w Biuletynie Informacyjnym GUMed’u, w miesięczniku “Gazeta GUMed”, na głównej stronie internetowej uczelni, a także w wewnętrznej sieci mailingowej. GUMed planuje również opublikować materiały promocyjne informujące o możliwościach, jakie niesie nowy Program LLP.

Gdański Uniwersytet Medyczny zapewnia równość traktowania kobiet i mężczyzn. Większość pracowników administracji, nauczycieli akademickich i studentów stanowią kobiety. Dominują one także wśród studentów wyjeżdżających w ramach programu LLP/Erasmus. Wśród studentów i personelu znajdują się osoby innych wyznań i pochodzenia, uczelnia zapewnia równe ich traktowanie i nie dopuszcza do jakichkolwiek przejawów rasizmu czy ksenofobii.

Na wszystkich wydziałach GUMed stosuje się ECTS. Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii oraz Wydziale Farmaceutycznym system kredytowy stosowany jest jako wewnętrzny i zewnętrzny system oceniania, na pozostałych wydziałach tylko jako zewnętrzny. W ciągu najbliższego czasu ECTS będzie w pełni wdrożony na wszystkich wydziałach GUMED’u.

Działania promujące program Erasmus prowadzi przede wszystkim Dział Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych oraz koordynatorzy wydziałowi. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników konkursów. Co roku na przełomie stycznia/lutego studenci i nauczyciele są informowani o możliwości wyjazdu na stypendium w ramach programu. Informacje o warunkach wyjazdu dostępne są na wewnętrznej stronie domowej GUMed’u, a także wysyłane poprzez e-mail do całej społeczności akademickiej. Rozpowszechniane są ulotki i plakaty, organizowane spotkania informacyjne na konkretnych wydziałach. Pracownicy DWZiPM udzielają wszelkich niezbędnych informacji dotyczących uczelni, miasta i kraju, do którego wyjeżdża student lub nauczyciel, a także służą pomocą w czasie trwania stypendium.

Studentom przyjeżdżającym oferujemy przede wszystkim pomoc w znalezieniu mieszkania, podejmujemy działania umożliwiające integrację w życie uczelni, pomagamy rozwiązywać wszelkie problemy związane z pobytem i studiami w Gdańsku. Na tydzień przed rozpoczęciem semestru letniego organizowany jest Orientation Week, podczas którego studenci z zagranicy poznają strukturę uczelni, wykładowców, a także miasto, kulturę i zwyczaje panujące w Polsce. W ramach Orientation Week organizowany jest także intensywny kurs języka polskiego. Kurs ten kontynuowany jest w ciągu całego roku akademickiego. Wszelkie informacje na temat możliwości studiowania, oferta dydaktyczna, możliwości zakwaterowania zamieszczane są na anglojęzycznej stronie internetowej uczelni.

DWZiPM co roku wydaje przewodnik dla studentów przyjeżdżających zawierający niezbędne informacje o mieście i uczelni. Prężnie działająca organizacja Erasmus Student Network skupiająca wokół siebie członków ze wszystkich uczelni wyższych Trójmiasta opiekuje się studentami przyjeżdżającymi poprzez kontakt i pomoc w rozwiązywaniu problemów przed przyjazdem do Polski, odbiór z lotniska, wycieczki po mieście i uczelni, pomoc w zaaklimatyzowaniu się. Podczas całego roku akademickiego ESN organizuje dla zagranicznych studentów wiele imprez mających na celu integrację ze społecznością akademicką uczelni z całego Trójmiasta.

Studenci GUMED’u odbywają obowiązkowe jednomiesięczne praktyki wakacyjne, a na Wydziale Farmaceutycznym dodatkowo 6-miesięczny obowiązkowy staż praktyczny w aptece. Praktyki mogą być realizowane zarówno w jednostkach publicznych jak i prywatnych w kraju i za granicą. AMG będzie w pełni uznawała okres praktyk odbytych za granicą w ramach Programu LLP na podstawie stosownych porozumień pomiędzy uczelnią a partnerami zagranicznymi.

Celem praktyki jest zapoznanie studenta z całokształtem pracy związanej z kierunkiem kształcenia tj. jej organizacją, czynnościami fachowymi oraz administracyjnymi, pomieszczeniami i wyposażeniem w sprzęt i aparaturę.

Miejsca odbywania praktyk wyznaczane są przez mianowanego przez Rektora uczelni kierownika praktyk wakacyjnych-nauczyciela akademickiego. Bezpośredni nadzór nad studentem w trakcie praktyki sprawuje nauczyciel akademicki legitymujący się stopniem specjalisty z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym. Opiekun praktykanta dostaje wynagrodzenie z funduszu dydaktycznego uczelni.

Program praktyk wakacyjnych przygotowywany jest przez jednostkę sprawującą bezpośredni nadzór nad praktykami. Zarówno program praktyk, jaki i wybór miejsca praktyki zatwierdzany jest przez Dziekana danego Wydziału. Jednostki przyjmują studentów na praktyki na podstawie umowy dwustronnej zawartej pomiędzy GUMed’em i kierownikiem jednostki niepublicznej (np. apteka, Zakład Opieki Zdrowotnej) lub dyrektorem jednostki publicznej (np. szpital). Student w czasie praktyki ma obowiązek starannego, bieżącego prowadzenia dokumentacji wykonywanych czynności. W trakcie praktyki student zobowiązany jest także do prowadzenia dziennika praktyk, który wraz z opinią kierownika praktyki jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki. W dzienniku praktyk student zwięźle rejestruje każdego dnia zagadnienia, którymi się zajmował. W miejscu odbywania praktyki, jednorazowo wizytuje studenta nauczyciel akademicki, kontrolując prawidłowość przebiegu szkolenia. Zaliczenie praktyki następuje po zaliczeniu kolokwium u opiekuna w jednostce sprawującej bezpośredni nadzór nad praktykami. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia roku studiów.

Uchwalone na posiedzeniu Senatu Akademii Medcznej w Gdańsku w dniu 22.02.2007 roku.

Jak dojechać?

Zobacz kampus