Z kim współpracujemy

StartOrganizacje partnerskieZ kim współpracujemy
ScanBalt

ScanBalt jest organizacją non-profit zarejestrowaną w Danii, która odgrywa istotną rolę w integracji środowiska nauk biologiczno-medycznych regionu całego Morza Bałtyckiego, w tym województwa pomorskiego. Jest stowarzyszeniem skupiającym uniwersytety, kliniki, firmy i przedstawicieli władz regionalnych zainteresowanych rozwojem nauk o życiu i zdrowiu i dążących wspólnie do utworzenia i promowania regionu Morza Bałtyckiego jako obszaru konkurencyjnego w dziedzinie nauk o zdrowiu i ochrony środowiska naturalnego.

Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański są członkami założycielami ScanBalt. Pracownicy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed czynnie uczestniczą w pracach i projektach Stowarzyszenia. W latach 2002-2004 prof. Anna J. Podhajska, a w następnej kadencji (2004-2006) prof. Ewa Łojkowska, pełniły funkcje wiceprezydentów ScanBalt. Obecnie wiceprezydentem jest prof. Krzysztof Bielawski. Prof. Ewa Łojkowska i prof. Jacek Bigda uczestniczyli w projekcie finansowanym ze środków INTERREG IIII „ScanBalt Campus”. W ramach tego projektu w Gdańsku powstała koncepcja „ScanBalt Campus Centre of Knowledge on Molecular Diagnostics for Medicine, Plant and Animal Diseases”.

gumed_logo_5.jpg
The Baltic Sea Region University Network

BSRUN jest projektem wspierania rozwoju regionalnego w ramach współpracy międzynarodowej. Powstał w 2000 r. na podstawie umowy podpisanej w Turku (Finlandia) przez 16 uczelni tzw. członków-założycieli. W ciągu 10 lat współpracy decyzją Zgromadzenia Plenarnego w lutym 2010 r. członkowie (wówczas już 26) podpisali nową umowę, której celem jest kontynuacja współpracy na takich polach jak wspieranie innowacji; wewnętrznej i zewnętrznej dostępności morza Bałtyckiego jako wspólnego źródła pozyskiwania zasobów; szerzenia konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów morza Bałtyckiego.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest członkiem-założycielem organizacji zrzeszającej obecnie 26 uczelni wyższych regionu Morza Bałtyckiego – Białorusi, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski i Rosji.

bsrun.jpg
European Universities Public Relations and Information Officers

Stowarzyszenie European Universities Public Relations and Information Officers (EUPRIO) zostało założone w Brukseli w 1986 r. przy wsparciu urzędników ówczesnych Wspólnot Europejskich. Powołanie EUPRIO zostało ogłoszone podczas konferencji prasowej Ministrów Nauki i Edukacji w Hadze. Misja działania EUPRIO współgra z europejskimi dokumentami (Konwencja Lizbońska 1997 r., Deklaracja Bolońska 1999 r.) oraz trendami, które powierzają akademickim służbom komunikacyjnym, prasowym i promocyjno-marketingowym szczególną dbałość o rozwój systemu wyższej edukacji w Europie i zachęcają do wnoszenia własnego wkładu w tworzenie europejskiego obszaru badawczego, przepływu informacji i budowania specjalistycznych sieci współpracy w tej branży.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest członkiem EUPRIO od 2015 r.

gumed_logo_3.jpg
International Relations Offices Forum

IROs Forum jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez wymianę informacji i przykładów dobrych praktyk, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów, promocję uczelni partnerskich w Polsce i za granicą, wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego. Obecnie w skład Sieci wchodzi 20 uczelni członkowskich, które są najbardziej umiędzynarodowionymi uczelniami w Polsce. Organem decyzyjnym IROs Forum jest Rada Forum, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej uczelni partnerskiej. Członkowie Rady są delegowani przez władze swojej uczelni. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni przedstawiciel uczelni pełniącej w danym roku funkcję uczelni przewodniczącej. Uczelnia przewodnicząca wybierana jest przez Radę IROs Forum na rok kalendarzowy. W ramach swoich działań IROs Forum organizuje warsztaty i seminaria, realizuje projekty (w tym projekt „International Education: Polish-Norwegian Paths” finansowany ze środków FSS, październik 2008 – czerwiec 2010), bierze udział w wydarzeniach promocyjnych za granicą (targi edukacyjne w Brazylii: Brasilia, Kurytyba, Rio de Janeiro, São Paulo, marzec 2015 r.; targi towarzyszące konferencji APAIE: Seul 2014 r., Pekin 2015 r.; targi towarzyszące konferencji EAIE – Madryt 2009 r., Nantes 2010 r., Kopenhaga 2011 r., Dublin 2012 r. , Stambuł 2013 r., Praga 2014 r., Glasgow 2015 r., Liverpool 2016 r.; targi towarzyszące konferencji NAFSA – Vancouver 2011 r., Houston 2012 r., Saint-Louis 2013 r., San Diego 2014 r. (sesje posterowe); Forum of Science w Japonii; wyprawa plus targi edukacyjne w Kazachstanie, Astana, Karagandy, Ałmaty, kwiecień 2011 r.; spotkania sieci Baltic Sea Region University Network).

Gdański Uniwersytet Medyczny jest członkiem Sieci od 2009 r., a w 2011 r. funkcję przewodniczącej sprawowała Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.

gumed_logo_4.jpg
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) założonej w 1997 r. wchodzą polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Jest to dobrowolne zrzeszenie polskich rektorów szkół wyższych, główny reprezentant i ciało doradcze sektora szkolnictwa wyższego. W skład KRASP-u wchodzą konferencje rektorów uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych, fizycznych, teologicznych, wojskowych, służb państwowych oraz niepublicznych. Obecnie Konferencję tworzy 107 członków oraz 10 członków stowarzyszonych reprezentując 70% populacji studentów w Polsce. W jego ramach działa 10 stałych komisji merytorycznych i Zespół Boloński. Komisje realizują zadania wynikające z ustawowych i statutowych zadań KRASP, analizują i opiniują akty prawne, rozpatrują wnioski, przygotowują projekty uchwał etc. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. KRASP stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka. Organy władzy publicznej mają obowiązek zasięgać opinii KRASP w sprawie zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego; systemu badań naukowych; kształcenia i pomocy materialnej dla studentów i doktorantów; zarządzania uczelniami; kształcenia kadr i polityki naukowej oraz bazy materialnej szkół wyższych; projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego; projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także promocji nauki polskiej za granicą; rozwiązań w systemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest członkiem KRASP, a rektor prof. Marcin Gruchała jest aktualnie członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.

gumed_logo_8.jpg
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 r. Obecnie celem KRAUM, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest umocnienie współpracy między uniwersytetami medycznymi oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, w tym: opracowywanie wspólnego stanowiska rektorów oraz Dyrektora CMKP i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych; podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych; inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych; przedstawianie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali klinicznych, dla których organem tworzącym są uczelnie medyczne oraz CMKP; reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej i organizacyjnej; występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej oraz działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest członkiem KRAUM, a w kadencji 2012-2016 rektor GUMed, prof. Janusz Moryś sprawował funkcję przewodniczącego KRAUM.

gumed_logo_7.jpg
Rada Rektorów Województwa Pomorskiego

Uczelnie Pomorza współpracują ze sobą poprzez regionalną radę rektorów, utworzoną w 1987 r. jako Radę Rektorów Pomorza Gdańskiego. Pierwszym przewodniczącym był prof. Bolesław Mazurkiewicz, ówczesny rektor Politechniki Gdańskiej. W kadencji 2008-2016 przewodniczącym Rady był ówczesny rektor GUMed prof. Janusz Moryś. Aktualną Radę Rektorów Województwa Pomorskiego (RRWP) tworzy 13 uczelni województwa pomorskiego. Jej przewodniczącym w kadencji 2016-2020 jest rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny. Rada Rektorów Województwa Pomorskiego przyjęła za cel integrację środowiska naukowego, a także tworzenie silnych związków z władzami lokalnymi, co ma istotne znaczenie dla efektywnego szkolnictwa wyższego i nauki, a przede wszystkim w rozwiązywaniu wspólnych problemów. W ramach Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, uczelnie wymieniają informacje, uzgadniają stanowiska i podejmują wspólne działania. Współpraca ma przede wszystkim znaczenie merytoryczne, które prowadzi do rozszerzenia wykształcenia ogólnego, na przenikanie wiedzy humanistycznej, medycznej, technicznej, sztuki oraz kształtowaniu właściwych postaw moralnych i etycznych.

RRWP_logo_front_v5.png
Santander Open Academy

27 lat wspieramy społeczeństwo w budowaniu lepszej przyszłości dla nas wszystkich. W 1996 roku uruchomiliśmy pionierską inicjatywę wspierającą edukację, wejście na rynek pracy i przedsiębiorczość. Naszym celem jest wsparcie społeczności lokalnych w rozwoju kompetencji zawodowych, dzięki którym poprawi swoją pozycję na rynku pracy, a co za tym idzie naszą wspólną przyszłość. Więcej »

santander.jpg

Jak dojechać?

Zobacz kampus