Stypendia Rządu Szwajcarskiego dla polskich obywateli

StartAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIStypendia Rządu Szwajcarski...

Stypendia Rządu Szwajcarskiego dla polskich obywateli

30.08.2023

Rząd szwajcarski przeznaczył cztery stypendia dla obywateli polskich na rok akademicki 2024/2025. Program stypendialny obejmuje pobyty badawcze, studia doktoranckie i stypendia postdoc – każde w dowolnej dziedzinie.

banner_8.png

Ze stypendium można skorzystać w formie:

• Pobytu badawczego – warunkiem jest uzyskanie stopnia magistra przed 31 lipca 2024 r – dla kandydatów na ETH Zurych – 30 czerwca 2024
• Studiów doktoranckich dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1988) absolwentów studiów magisterskich – warunkiem jest uzyskanie stopnia magistra przed 31 lipca 2024 r (dla kandydatów na ETH Zurych – 30 czerwca 2024)
• Postdoc – warunkiem jest uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2020 i przed 31 lipca 2024, dla ETH Zurych – 30 czerwca 2024)

Podstawowe informacje na temat stypendiów:

• okres: 12 miesięcy (lub 3 lata w przypadku studiów doktoranckich)
• wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego
• wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

Zasady rekrutacji:

Aby ubiegać się o stypendium rządu szwajcarskiego konieczna jest rejestracja w systemie NAWA (dostępna od października br.). Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami.

Szczegółowych informacji udziela Ambasada Szwajcarii w Warszawie. Osobą kontaktową jest p. Agnieszka Arzt, agnieszka.arzt@eda.admin.ch

Zainteresowanych otrzymaniem formularza prosimy o kontakt z p. Elżbietą Dybcio-Wojciechowską, e.dybcio@nawa.gov.pl. Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć do 15 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40 00-635 Warszawa.

Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2024 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Dodatkowe uwagi dotyczące wypełniania wniosków:

• dokumenty muszą być ułożone według kolejności, określonej w instrukcji;
• w przypadku dokumentów z tłumaczeniami, najpierw należy umieścić tłumaczenie potem dokument tłumaczony;
• dyplomy należy układać od najmłodszego do najstarszego tzn. najpierw dyplom ukończenia studiów doktoranckich potem magisterskich a następnie licencjackich/inżynierskich;
• konieczne jest dołączenie wykazów ocen z przebiegu studiów (suplementów do dyplomów)- dotyczy to również studiów doktoranckich. Jeżeli ocen nie było, należy dołączyć stosowne oświadczenie by uniknąć dodatkowych wyjaśnień lub zakwalifikowania wniosku jako niekompletny;
• nie należy zszywać ani spinać dokumentów (spięte/zszyte mogą pozostać tylko tłumaczenia przysięgłe, resztę dokumentów należy w miarę potrzeby rozdzielić);
• nie należy wkładać dokumentów do koszulek, teczek ani segregatorów;
• listy polecające powinny znaleźć się w zamkniętych kopertach – wystarczy jeden egzemplarz każdego z dwóch wymaganych listów;
• należy podpisać formularz aplikacyjny i research plan;
• nie należy używać wzoru Europass cv

Więcej informacji oraz można znaleźć na stronie: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html

Jak dojechać?

Zobacz kampus